Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2014-10-27 Ändrad datum: 2014-10-27

ÅtgärdsID: 9424
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
kantzon-strandmiljöer
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
stenutläggning-strömkoncentratorer
stenutläggning-ståndplats
tillförsel dödved
Åtgärdsnamn: Restaurering Öjån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2012-09-17
Datum, stopp: 2012-09-21
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Koordinator: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: LST JämtLAND
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Harr
Insjööring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 10000
Biotopvårdad längd (m): 500
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 6121
Projektnamn: Restaurering Klumpå/Öjån
Huvudman: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Projektstatus: avslutad
Syfte: Återskapa naturliga strömvattenmiljöer samt gynna biologisk mångfald i stort
Startår: 2012
Beskrivning: Restaurering efter flottning i Öjåns vattensystem
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Öjån7088814503386vattendragÖJARSSJÖNStrömsund
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         24690 kr0 kr24690 kr      
2012HaV-BÅ kalkningLänsstyrelsen i Jämtlands län 582 10024690Havs- och vattenmyndigheten   utbetalda