Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Inmatad datum: 2014-04-22 Ändrad datum: 2014-04-22

ÅtgärdsID: 9367
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Vandring och lek i Puruoja
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2013-10-01
Datum, stopp: 2013-12-31
Praktisk åtgärd: uppgift saknas
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Pello skifteslags samfällighetsförening
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Pello skifteslags samfällighetsförening
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 6098
Projektnamn: Vandring och lek i Puruoja
Huvudman: Pello skifteslags samfällighetsförening
Projektstatus: avslutad
Syfte: Syftet är att gnom elfiske, lekbotteninventering samt anläggande av lekbottnar främja ett fortlevande öringbestånd i bäcken Puruoja
Startår: 2012
Beskrivning: Inventering av fiskbestånd genom elfiske, anläggande av lekbottnar, vandringshinder åtgärdas såsom vägtrummor o dammar
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Puruoja7438556884397vattendrag Övertorneå
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         166044 kr83022 kr166044 kr      
2013Statliga fiskevårdsanslagetHavs- och vattenmyndigheten   5083022 6239140-2012 utbetalda 
2013EU-EFFJordbruksverket   5083022  2012-3458 utbetalda