Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2014-02-27 Ändrad datum: 2014-02-27

ÅtgärdsID: 8327
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
omlöp
Åtgärdsnamn: Reparation av omlöp, Mela kvarn
Åtgärdsstatus: planerad
Datum, start: 2013-11-01
Datum, stopp:
Praktisk åtgärd: åtgärd reparation
Kommentar: Omlöpet ska åtgärdas för att optimera fiskvandringen (alla arter). Arbetet kommer att ske manuellt och genomförs i sin helhet under 2014. Lokalen är lämplig för att uppföra en fiskräknare.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Enskild person
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Emåförbundet / Lst F
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID): 10058000240001
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Plan för skydd och restaurering i Jönköpings län
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 5072
Projektnamn: Fiskväg Mela kvarn Emån - Reparation
Huvudman: Enskild person
Projektstatus: planerad
Syfte: Projektet syftar till att åtgärda fiskvägen via enklare manuella arbete för att därigenom optimera fiskvandringen såväl upp som nedströms i Emåns huvudfåra
Startår: 2013
Beskrivning: Under 2000 påbörjades projekteringen kring en fiskväg vid Mela kvarn i Emåns huvudfåra. Fiskvägen stod klar under 2005.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Mela kvarn6362579505138vattendrag Vetlanda
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         10000 kr10000 kr0 kr      
2013HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Jönköpings län 5301449-13 10000Havs- och vattenmyndigheten 666-1 2013-02-12 beslutade - ej utbetalda