Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2014-01-31 Ändrad datum: 2014-02-13

ÅtgärdsID: 7250
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
utskov med faunapassage
Åtgärdsnamn: Fiskväg Anderstorpsdammen
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2013-01-01
Datum, stopp: 2013-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd reparation
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Sveaskog
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Inventering av vandringshinder
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
endast enskilda fiskerättsägare
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: osäker
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 4021
Projektnamn: Fiskväg anderstorpsdammen i Skagersholmsån
Huvudman: Sveaskog
Projektstatus: avslutad
Syfte: Öppna vandringsvägar för öringen i Skagersholmsån
Startår: 2013
Beskrivning: Justering av fiskväg vid Anderstorpsdammen
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
924Fiskväg Anderstorpsdammen6529039469287    2012Naturlik
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Anderstorpsdammen6529047469278dammSKAGERSHOLMSÅNLAXÅ
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         49382 kr49382 kr49382 kr      
2013HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Örebro län 5377241-20134120000Havs- och vattenmyndigheten24666-13 2013-02-12 utbetalda 
2013Ej statligtSveaskog   5929382    utbetalda