Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län
Inmatad datum: 2004-09-02 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 714
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
stenutläggning-strömkoncentratorer
stenutläggning-ståndplats
Åtgärdsnamn: Biotopvård Kvarnån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 1999-06-01
Datum, stopp: 2000-09-01
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: 10 ton material.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Stockholms stad
Koordinator: Stockholms stad
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Stockholms stad/Länsstyrelsen
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Målarter:
ArtNamn
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 200
Biotopvårdad längd (m): 100
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: mindre god
Karta

Projekt
ID: 1011
Projektnamn: Stockholms stad havsöringsfiskevård/biotopvård & fiskvägar (1999).
Huvudman: Stockholms stad
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 1999
Beskrivning: Fiskevårdsåtgärder i kustmynnande vattendrag inom Stockholms län.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Kvarnån6534674668147vattendrag Nynäshamn
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         12000 kr12000 kr0 kr      
1999Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Stockholms län70 % statsbidrag163152589-1998 8400Fiskeriverket    Delfinansiering av verksamheten inom samverkansavtal (f.d. Länsfiskekortet) mellan flera av länets kustkommuner, Skärgårdsstiftelsen, fiskevårdsområdesföreingar, enskilda fiskerättsägare m.fl. aktörer.
1999Ej statligtStockholms stad30 % övriga finansiärer163152589-1998 3600     Delfinansiering av verksamheten inom samverkansavtal (f.d. Länsfiskekortet) mellan flera av länets kustkommuner, Skärgårdsstiftelsen, fiskevårdsområdesföreingar, enskilda fiskerättsägare m.fl. aktörer.