Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2013-06-14 Ändrad datum: 2013-06-18

ÅtgärdsID: 6943
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Lekbottenrestaurering i Lumpån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2012-06-01
Datum, stopp: 2013-06-14
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Lekbottenrestaurering enl. Hartijokkimetoden då flottledsrensningar spolat bort tidigare lekbottnar. Syfte: gynna öringens naturliga reproduktion. Elfiskelokaler för utvärderingsmöjligheter upprättade i anslutning.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Hudiksvalls kommun
Koordinator: Enskild person
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Hudiksvalls kommun, Johan Andreasson
Resultat uppföljning: Inga resultat ännu.
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Insjööring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 80
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 3928
Projektnamn: Hudiksvall fiskeplan 2012
Huvudman: Hudiksvalls kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Skapa fria vandringsvägar, anläggande av lekbottnar för att gynna den naturliga reproduktionen av öring, samt restaurering av uppväxtområden för öring.
Startår: 2012
Beskrivning: Åtgärd vid 8 st vägtrummor fördelat på 5 vattendrag. Lekbottenförbättring i ett vattendrag, samt kartläggning av en mindre bäck.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Lumpån, mellan Älvesjön och Södra Dellen6853840581562vattendrag Hudiksvall
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         86759 kr0 kr86759 kr      
2012NV-BÅLänsstyrelsen Gävleborg   8570660    utbetalda 
2012KommunHudiksvalls kommun    16099    utbetalda