Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Inmatad datum: 2013-04-10 Ändrad datum: 2013-04-10

ÅtgärdsID: 6916
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
övrig biotopvård
Åtgärdsnamn: miljöåterställning i sidovattendrag i Byske älv
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2010-01-01
Datum, stopp: 2010-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Skellefteå kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Skellefteå kommun/Byske FVO
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan uppföljning
Elfiske
Övrig biologisk uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Lax
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: länsfiskevårdsplan
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 3000
Biotopvårdad längd (m): 560
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2559
Projektnamn: Miljöåterställning i sidovattendrag till Byskeälven
Huvudman: Skellefteå kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättra förutsättningarna för lax och öring i Byskeälvens biflöden genom att återställa värdefulla biotoper, samt minska vattendragens fragmentering och därmed även skpa bättre förutsättningar för flodpärlmusslan.
Startår: 2008
Beskrivning:
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Byskeälvens vattensystem7216682794145vattendrag Arvidsjaur
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         160304 kr80152 kr80152 kr      
2010Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Västerbottens län 6233707-20105080152      
2010KommunSkellefteå kommun    39812      
2010Ej statligtByskeälvens FVO    40340