Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län
Inmatad datum: 2013-02-20 Ändrad datum: 2013-02-20

ÅtgärdsID: 6840
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
kammartrappa
Åtgärdsnamn: Nissan Slottsmöllans kraftverk -fiskväg g:a åfåran
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 1987-02-20
Datum, stopp: 1987-02-20
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Halmstads kommun
Koordinator: Halmstads kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen i Halland
Resultat uppföljning: Svårbedömt, laxfisk nyttjar trappan, okulärt observerat.
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Yrkesfiske
Målarter:
ArtNamn
Lax (havsvandrande)
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Västkusten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 3880
Projektnamn: Nissan - Slottsmöllans kraftverk
Huvudman: Halmstads kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Skapa passage för vandringsfiskar, gynna anadroma arter
Startår: 1987
Beskrivning: Flera olika åtgärder vid Slottsmöllans kraftverk, 2 fiskvägar som byggtts om i etapper, dels en fiskväg vid kraftverket, dels en i gamla åfåran vid valsen/dammkrönet.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Nissan - Slottsmöllans kraftverk gamla laxtrappan6285055369706vattendrag Halmstad
Nissan Slottsmöllan nya fiskvägen6284908369744vattendrag Halmstad
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         150000 kr0 kr150000 kr      
1987Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Hallands länG:a laxtrappan.  70150000Fiskeriverket   utbetaldaAdministrativa data behöver kvalitetssäkras, ett flertal stora fiskevårds investeringar vid anläggningen