Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Inmatad datum: 2012-03-29 Ändrad datum: 2021-02-09

ÅtgärdsID: 6554
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
fingrindar
kammartrappa
omlöp
utvandringsväg
Åtgärdsnamn: Miljöanpassning av Ålgårda kraftverk
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2011-01-01
Datum, stopp: 2014-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Yrkesfiske
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Lax (havsvandrande)
Ål
Havsöring
Insjööring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: ej bedömd
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 2217
Projektnamn: Biologisk återställning i Rolfsåns vattensystem
Huvudman: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Projektstatus: avslutad
Syfte: Vårt mål är att få tillbaka den vandrande fisken i Rolfsåns vattensystem i västra Sverige. Laxen ska kunna återvända till Storån. Det ska finnas gott om öring i Sörån och Nolån. Flodpärlmusslan ska kunna föröka sig och ålarna ska kunna vandra utan hinder.
Startår: 2006
Beskrivning: Återställning av fria vandringsvägar och biotopvård för bl.a. lax, havsöring, insjööring och ål. Återuppbyggnad av fiskbestånd bl.a. genom översyn av fiskelagstiftning och fiskeregler.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
2011Omlöp Ålgårda6375159334495 damm-vattenkraftverkNy fåravänster2012Naturlik-Teknisk
2585Teknisk fiskväg Ålgårda6375139334580 damm-vattenkraftverkNaturlig sidogren 2013Teknisk
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Ålgårda6375122334592vattendrag Kungsbacka
Bilder

  TitelKommentar
Visaomlöp 
Visafingaller och flyktväg 
Visakammartrappa 

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         1343000 kr1343000 kr0 kr      
2011NV-BÅLänsstyrelsen i Västra Götalands län   851343000Naturvårdsverket   beslutade - ej utbetalda