Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Inmatad datum: 2012-03-15 Ändrad datum: 2012-03-15

ÅtgärdsID: 6523
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
lekplatsförbättring
stenutläggning-ståndplats
Åtgärdsnamn: Joujoki fiskevårdsprojket 2006
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2006-08-01
Datum, stopp: 2006-10-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Enskild person
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Tornedalens Folkhögskola Rolf L
Resultat uppföljning: Rapport finns
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
12:6 samrådTidigt samråd med lst enligt 12 kap 6§ MB avseende övriga åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Harr
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 4800
Biotopvårdad längd (m): 800
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 3674
Projektnamn: Joujoki fiskevårsprojekt 2006
Huvudman: Enskild person
Projektstatus: avslutad
Syfte: Ökad areal för lek- och ståndplatser för öring och harr. Höja reproduktionen för målarterna.
Startår: 2006
Beskrivning: Biotopvård av en ca 800 meter lång delsträcka. Lekbåddar har utförts och ståndplatser har tillkommit genom stenomflyttningar.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Joujoki7409678879703vattendrag Övertorneå
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         175101 kr175101 kr73701 kr      
2006Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Norrbottens län 62315010-2005 73701Havs- och vattenmyndigheten   2006-12-05 utbetalda 
2006Ej statligtEnskild person    101400    utbetalda