Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Inmatad datum: 2012-03-14 Ändrad datum: 2012-03-14

ÅtgärdsID: 6510
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
stenutläggning-strömkoncentratorer
stenutläggning-ståndplats
öppnande av sidofåra
Åtgärdsnamn: Miljöåterställning av Allejaure - Byske älv
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2007-01-01
Datum, stopp: 2007-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Arvidsjaurs kommun
Koordinator: Arvidsjaurs kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Projektledning för elfiskeundersökningar
Resultat uppföljning: Elfiske 13 lokaler som referensvärden. Resultat insända till Fiskeriverket
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Övrig biologisk uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
12:6 samrådTidigt samråd med lst enligt 12 kap 6§ MB avseende övriga åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Harr
Öring strömlevande
Övrig art
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 251600
Biotopvårdad längd (m): 13040
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 3663
Projektnamn: Miljöåterställning av Allejaure- Byske älv
Huvudman: Arvidsjaurs kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Att återskapa en miljö i vattendragen som gynnar fisk och andra vattenlevande organismer efter den avslutade flottningsepoken.
Startår: 2007
Beskrivning: Miljöåterställning (Biotopvård) av flottledsbyggnationer i Byskeälvens vattensystem. Åtgärder i huvudfåran av biflöden. Iordningställande av lekbottnar.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Byskeälvens vattensystem7216682794145vattendrag Arvidsjaur
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         1700000 kr1700000 kr200000 kr      
2007Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Norrbottens län 62317199-2006 200000Havs- och vattenmyndigheten   2007-04-24 utbetalda 
2007NV-SkötselanslagetLänsstyrelsen i Norrbottens län    1500000Naturvårdsverket   utbetalda