Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Inmatad datum: 2012-03-12 Ändrad datum: 2012-03-12

ÅtgärdsID: 6500
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
Åtgärdsnamn: Miljöåterställning av Allejaure - Byske älv
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2008-01-01
Datum, stopp: 2008-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Arvidsjaurs kommun
Koordinator: Arvidsjaurs kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Projektledning för elfiskeundersökningar
Resultat uppföljning: Bra referensvärden införskaffade 2008 dvs inför återställning. Resultaten är införda i elfiskeregisteret.
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
12:6 samrådTidigt samråd med lst enligt 12 kap 6§ MB avseende övriga åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Harr
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 3655
Projektnamn: Miljöåterställning av Allejaur - Byske älv med biflöden
Huvudman: Arvidsjaurs kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Att återskapa en miljö i vattendragen som gynnar fisk och andra vattenlevande organismer efter den avslutade flottningsepoken.
Startår: 2007
Beskrivning: Miljöåterställning (Biotopvård) av flottledsbyggnationer
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Byskeälvens vattensystem7216683794148vattendrag Arvidsjaur
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         610000 kr610000 kr610000 kr      
2008Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Norrbottens län 62316655-200750200000Havs- och vattenmyndigheten   2008-03-26 utbetalda 
2008NV-SkötselanslagetLänsstyrelsen i Norrbottens län    410000Naturvårdsverket   utbetalda