Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2012-02-22 Ändrad datum: 2012-02-29

ÅtgärdsID: 6406
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
omläggning/byte vägtrumma
Åtgärdsnamn: Halvtrumma Ödalsbäcken
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2011-04-01
Datum, stopp: 2011-11-29
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Vägsamfälligheten Gusselby-Svensnäs
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Motiv:
Motiv
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Insjööring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,3
Ny längd (m): 2000
Karta

Projekt
ID: 3586
Projektnamn: Byte av vägtrumma i Ödalsbäcken
Huvudman: Vägsamfälligheten Gusselby-Svensnäs
Projektstatus: avslutad
Syfte: Skapar faunapassage. Bland annat för insjööringen i sjön Råsvalen
Startår: 2011
Beskrivning: Byte av befintlig heltrumma till halvtrumma i Ödalsbäcken som är ett tillflöde till sjön Råsvalen
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
halvtrumma Ödalsbäcken6614706510433vattendrag Lindesberg
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         322050 kr322050 kr322050 kr      
2011Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Örebro län 6226697-2011930000Fiskeriverket241524-11 2011-03-29 utbetalda 
2011Statligt-övrigtTRV   91292050    utbetaldaAvser medfinansiering från Trafikverket, vägsamfälligheten och fiskevårdsområdes föreningen