Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västmanlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Inmatad datum: 2012-02-09 Ändrad datum: 2012-02-09

ÅtgärdsID: 6349
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
tillförsel dödved
Åtgärdsnamn: Död ved i Skälsjöbäcken
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2010-04-26
Datum, stopp: 2010-12-17
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Skogsstyrelsen Örebro-Lindesberg
Koordinator: Enskild person
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Gunilla Alm
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Motiv:
Motiv
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Plan för restaurering av vattendrag i Västmanlands län 2009-2010
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 70
Biotopvårdad längd (m): 2000
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 3557
Projektnamn: Biotopvård i Skälsjöbäcken
Huvudman: Skogsstyrelsen Örebro-Lindesberg
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättra förutsättningar för öringens reproduktion och överlevnad.
Startår: 2010
Beskrivning: Biotopvård i Skälsjöbäcken innefattande åtgärderna lägga ut lekgrus, död ved samt återställa rensad sträcka.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Från Gölmossen till Västra Skälsjön6641767532065vattendrag Skinnskatteberg
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         6000 kr6000 kr6000 kr      
2010NV-BÅLänsstyrelsen i Västmanlands län   1006000    utbetalda