Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län
Inmatad datum: 2004-09-01 Ändrad datum: 2008-02-15

ÅtgärdsID: 633
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
vegetationsrensning
övrig biotopvård
Åtgärdsnamn: Biotopvård Bromskärsfjärden
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2001-05-01
Datum, stopp: 2003-10-01
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Restaurering av lekvik.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Bromskärsfjärdens samfällighet
Koordinator: Bromskärsfjärdens samfällighet
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning: uppgift saknas
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
FF-upplåtet fritidsfiske
Yrkesfiske
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Gädda
Övrig art
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 10000
Biotopvårdad längd (m):
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: osäker
Karta

Projekt
ID: 986
Projektnamn: Bromskärsfjärden-Byholma
Huvudman: Bromskärsfjärdens samfällighet
Projektstatus: avslutad
Syfte: Uppgift saknas
Startår: 2001
Beskrivning: Vegetationsröjning och biotopförbättrande åtgärder i lekvik i Stockholms skärgård
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Bromskärsfjärden6670569711391Kust Norrtälje
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         130449 kr130449 kr0 kr      
1998Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Stockholms län40 % statsbidrag163158164-1998 19768Fiskeriverket    Ombeslut Dnr 1622-00-51236
1998Ej statligtBromskärsfjärdens samfällighet60 % övriga finansiärer163158164-1998 30232     Ombeslut Dnr 1622-00-51236
2002Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Stockholms län43 % statsbidrag162357733-2001 10000Fiskeriverket     
2002Ej statligtBromskärsfjärdens samfällighet57 % övriga finansiärer162357733-2001 13503      
2003Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Stockholms län50 % statsbidrag162372843-2002 28473Fiskeriverket     
2003Ej statligtBromskärsfjärdens samfällighet50 % övriga finansiärer162372843-2002 28473