Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län
Inmatad datum: 2011-03-14 Ändrad datum: 2011-03-14

ÅtgärdsID: 6077
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Biotopvård i Himleåns huvudfåra
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2010-06-01
Datum, stopp: 2010-11-15
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Varbergs Flugfiskeklubb
Koordinator: Lars-Göran Pärlklint
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Varbergs Flugfiskeklubb
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål övrigt
Yrkesfiske
Målarter:
ArtNamn
Lax (havsvandrande)
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Fiskevårdsplan
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 4
Biotopvårdad areal (m2): 500
Biotopvårdad längd (m): 100
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 3384
Projektnamn: Biotopåtgärder i Himleåns huvudfåra
Huvudman: Varbergs Flugfiskeklubb
Projektstatus: uppgift saknas
Syfte: Att öka bestånden av altlantlax och havsöring vilket gagnar fisket i såväl hav som å.
Startår: 2010
Beskrivning: Utökning av lekområden för lax och havsöring i Himleåns huvudfåra. Anläggning av fyra nya lekområden.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Ön Rolfstorp6335839346731vattendrag Varberg
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         263000 kr263000 kr0 kr      
2010Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Hallands län   99263000Fiskeriverket24900-10 utbetalda