Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2011-02-18 Ändrad datum: 2011-02-18

ÅtgärdsID: 6060
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
enkel passage
Åtgärdsnamn: Fiskväg Forsa
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2010-09-01
Datum, stopp: 2011-02-18
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Örebro län
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Motiv:
Motiv
FF-fritt handredskapsfiske
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Yrkesfiske
Målarter:
ArtNamn
Insjööring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Plan för restaurering av värdefulla sjöar och vattendrag
ID för åtgärd i länsplan: Åtgärdsområde N Vättern
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Vättern
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,1
Ny längd (m): 200
Karta

Projekt
ID: 3371
Projektnamn: Anläggning fiskvägar Forsaån 2010
Huvudman: Länsstyrelsen i Örebro län
Projektstatus: avslutad
Syfte: förbättra reproduktionsmöjligheter för Vätterns öring i Forsaån.
Startår: 2010
Beskrivning: Anläggande av en ny fiskväg och justering av en befintlig i Forsaån, Vättern 2010.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Forsa ovan kvarnlämning6510486499188vattendrag Askersund
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         21710 kr21710 kr21710 kr      
2010Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Örebro län    21710Fiskeriverket24900-10 2010-02-23 utbetalda