Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län
Inmatad datum: 2011-01-18 Ändrad datum: 2011-01-18

ÅtgärdsID: 6029
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
övrig biotopvård
Åtgärdsnamn: Åtgärdsplan för biologisk återställning i Mieån mellan Södra Hoka och Getabron.
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2007-12-13
Datum, stopp: 2009-11-19
Praktisk åtgärd: projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Södra Mieåns FVOF
Koordinator: Enskild person
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Karta

Projekt
ID: 3359
Projektnamn: Åtgärdsplan för biologisk återställning i Mieån mellan Södra Hoka och Getabron.
Huvudman: Södra Mieåns FVOF
Projektstatus: avslutad
Syfte: Att ge förslag på åtgärder för att förbättra förutsättningarna för framförallt öring (reproduktion, uppväxt, ståndplatser och vandring).
Startår: 2007
Beskrivning: Projektering av fiskevårdsåtgärder för att främja det stationära öringbeståndet och höja naturvärdet i allmänhet.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Mieån S.Hoka6234674490355vattendrag Karlshamn
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         35806 kr0 kr35806 kr      
2009NV-BÅLänsstyrelsen i Blekinge län  8526-078535806Naturvårdsverket   utbetalda