Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2010-10-07 Ändrad datum: 2010-10-07

ÅtgärdsID: 5973
Huvudåtgärdstyp: Hydrologisk restaurering
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
Åtgärdsnamn: Klingavälsån, etapp 1
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2001-01-01
Datum, stopp: 2002-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Klingavälsån har återgfått ett meandrande lopp på en sträcka av ca 2500 m. En våtmarksdamm har anlagst i huvudfåran. Översvämningsmarker har skapats till följd av omgrävningen.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Enskild person
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9 tillståndTillstånd till vattenverksamhet från miljödomstolen enligt 11 kap 9§ MB.
Motiv:
Motiv
Miljömål Myllrande våtmarker
Målarter:
ArtNamn
Grönling
Värdefull fågelfauna
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Västkusten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Karta

Projekt
ID: 3331
Projektnamn: Klingavälsån, etapp 1
Huvudman: Enskild person
Projektstatus: avslutad
Syfte: Efterlikna vattendragets naturliga lopp i syfte att återskapa värdefulla biotoper och naturlig hydrologi.
Startår: 2001
Beskrivning: Återmeandring av Klingavälsån
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Kungsholmen6171822406628vattendrag Lund
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr