Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2010-05-27 Ändrad datum: 2010-05-27

ÅtgärdsID: 5866
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Ålkarsbäcken-Lekgrus
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 1997-05-01
Datum, stopp: 1997-09-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Tillförsel av lekgrus för öring. 3 st lekbäddar har iordningställts.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Ovanåkers kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
FF-upplåtet fritidsfiske
Målarter:
ArtNamn
Flodkräfta
Flodpärlmussla
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Karta

Projekt
ID: 3284
Projektnamn: Ovanåkers kn 1993-99
Huvudman: Ovanåkers kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Att genom angivna åtgärder öka produktionen av naturligt förekommande fiskarter i sjöar och vattendrag. Utveckla fiskepotentialen till förmån för närboende och turister.
Startår: 1993
Beskrivning: Åtgärder utförda inom Ovanåkers kommuns fiskeplan. Biotopåterställningar och fiskvägar i vattendrag tillhörande Ljusnan/Voxnans vattensystem.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Ålkarsbäcken 26810006554066vattendrag Ovanåker
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr