Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2010-05-12 Ändrad datum: 2010-05-24

ÅtgärdsID: 5823
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
stenutläggning-ståndplats
öppnande av sidofåra
Åtgärdsnamn: Ljusnans mynning-Strömsättning av sidofåra
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2009-02-26
Datum, stopp: 2009-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Projekt Notholmen Ljusne. Sidofåra har strömsatts via trumma. Nya lek, stånd och fiskeplatser har skapats.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Söderhamns kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
FF-upplåtet fritidsfiske
Målarter:
ArtNamn
Lax (havsvandrande)
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 3259
Projektnamn: Söderhamns kn-2009
Huvudman: Söderhamns kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Att gynna naturligt förekommande fiskarter och flodkräfta, flodpärlmussla, utter mm. Skapa förutsättningar för ett långsiktigt, hållbart fiske.
Startår: 2009
Beskrivning: Åtgärder gjorda i Söderhamns kommun under budgetåret 2009. Statliga FV anslaget och NV-BÅ.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Notholmen6787543614076vattendrag Söderhamn
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         250000 kr250000 kr0 kr      
2009Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen Gävleborg   50250000Fiskeriverket   utbetaldaLjusnans mynning