Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2010-03-01 Ändrad datum: 2013-08-26

ÅtgärdsID: 5617
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
beskuggning
kantzon-strandmiljöer
stenutläggning-bottensula
återskapa meandring
Åtgärdsnamn: Prov- och visningssträcka
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2009-08-15
Datum, stopp: 2009-10-15
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Tullstorpsån Ekonomisk förening
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Nej
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
6:4 samrådTidigt samråd med lst enligt 6 kap 4§ Miljöbalken avseende utformning av MKB mm.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål övrigt
Målarter:
ArtNamn
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 3000
Biotopvårdad längd (m): 1600
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: osäker
Karta

Projekt
ID: 3111
Projektnamn: Tullstorpsåprojektet - Prov -och visningssträcka
Huvudman: Tullstorpsån Ekonomisk förening
Projektstatus: avslutad
Syfte: Syftet är att minska närsaltstransporten, skapa god ekologisk status och att lösa översvämningsproblem i avrinningsområdet.
Startår: 2009
Beskrivning: På den ca 1,6 km lång sträckan Jorberga-Hackemölla skapas de olika åtgärder som ska göras i hela det stora projektet - en provsträcka.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Jordberga - Hackemölla6140765400776vattendrag Trelleborg
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         1000000 kr1000000 kr0 kr      
2009NV-övrigtLänsstyrelsen i Skåne län  5013439109 1000000Naturvårdsverket   utbetaldaKompletteras! Anslag 1:12 Havsmiljö har beviljats projekt om totalt 1,75 Mkr. Pengarna har förutom till provsträckan också använts för planering av kommande åtgärder inom storprojektet samt framtagande av fiskevårdsplan.