Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2010-03-01 Ändrad datum: 2010-03-01

ÅtgärdsID: 5614
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
stenutläggning-ståndplats
Åtgärdsnamn: Biotopvård Råndan - Råndalen 2009
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2009-10-01
Datum, stopp: 2009-10-08
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Råndalens FVOF
Koordinator: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen i Jämtland
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Harr
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Plan för BÅ 2006-2010
ID för åtgärd i länsplan: BR03403
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 25000
Biotopvårdad längd (m): 1500
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 3108
Projektnamn: Biotopvård Råndan 2009
Huvudman: Råndalens FVOF
Projektstatus: avslutad
Syfte: Återskapa naturliga strömvattenmiljöer samt gynna biologisk mångfald i stort
Startår: 2009
Beskrivning: Restaurering efter flottning i Råndan
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Råndan - Råndalen6898244418151vattendrag Härjedalen
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         48885 kr0 kr48885 kr      
2009NV-BÅLänsstyrelsen i Jämtlands län 623112714-0910048885Naturvårdsverket   utbetalda