Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2010-02-26 Ändrad datum: 2010-03-01

ÅtgärdsID: 5604
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
Åtgärdsnamn: Förbättring av fiskväg.
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2009-06-01
Datum, stopp: 2009-08-05
Praktisk åtgärd: åtgärd reparation
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Hovermoån-Högåns FVOF
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsens fiskefunktion
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Yrkesfiske
Målarter:
ArtNamn
Insjööring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Ja
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Storsjön
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 20000
Karta

Projekt
ID: 3101
Projektnamn: Förbättring fiskväg Hovermoån
Huvudman: Hovermoån-Högåns FVOF
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättre funktion av befintlig fiskväg. Utöka lekområdena för Storsjööring.
Startår: 2009
Beskrivning: Förbättra tidigare byggd fiskväg i Hovermoån då den inte fungerat tillfredsställande.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
299Hovermoån6972778467481 naturligt-fastHuvudfårahöger1998Teknisk
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
HOVERMOÅN6972707467405vattendrag Berg
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         170106 kr0 kr170106 kr      
2009Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Jämtlands län   70118000Fiskeriverket   utbetalda 
2009NV-BÅLänsstyrelsen i Jämtlands län    52106Naturvårdsverket   utbetalda