Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2010-02-23 Ändrad datum: 2010-02-23

ÅtgärdsID: 5580
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
öppnande av sidofåra
övrig biotopvård
Åtgärdsnamn: Återställning av Bäljane å vid Hyllstofta kraftverk sista etappen
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2009-08-15
Datum, stopp: 2009-08-15
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Återställning av rensade torrfåror, borttagande av dammluckor, reglering av flöde i sidofåra samt tätning av oönskat läckage.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Skåne län
Koordinator: Länsstyrelsen i Skåne län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: vattenvårdsförbundet/Lst
Resultat uppföljning: mediokert
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
12:6 samrådTidigt samråd med lst enligt 12 kap 6§ MB avseende övriga åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Yrkesfiske
Målarter:
ArtNamn
Lax (havsvandrande)
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: FVPL
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 4
Biotopvårdad areal (m2): 1500
Biotopvårdad längd (m): 150
Smoltproduktion – öring (st): 100
Smoltproduktion – lax (st): 150
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2530
Projektnamn: Utrivning av Hyllstofta kraftverk
Huvudman: Länsstyrelsen i Skåne län
Projektstatus: avslutad
Syfte: Skapa fri vanringsväg, återställa flöde i torrfåra samt skapa nya biotoper för öring och lax.
Startår: 2008
Beskrivning: Utrivning av kraftstation och skapande av vandringsväg
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Hyllstofta6222604394563vattendrag Klippan
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         205326 kr205326 kr205326 kr      
2009Vattenavgiftsmedel 6:5Länsstyrelsen i Skåne län   100205326    utbetalda