Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2010-02-08 Ändrad datum: 2011-02-07

ÅtgärdsID: 5520
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
stenutläggning-ståndplats
tillförsel dödved
Åtgärdsnamn: Restaurering av Tvärån
Åtgärdsstatus: planerad
Datum, start: 2010-05-01
Datum, stopp: 2010-06-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Sveaskog
Koordinator: Länsstyrelsen i Örebro län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Insjööring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 900
Biotopvårdad längd (m): 300
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Karta

Projekt
ID: 3044
Projektnamn: Biologisk återställning Tvärån 2010
Huvudman: Sveaskog
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättra lek- och uppväxtförhållanden för öring
Startår: 2008
Beskrivning: biotopförbättrande åtgärder i form av anläggning av lekbottnar och utläggning av sten och död ved. Under maj-juni 2010.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
ROMÄLVEN6588976483441vattendrag Karlskoga
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         61000 kr61000 kr33000 kr      
2009NV-BÅLänsstyrelsen i Örebro län 582222616-20098528000Naturvårdsverket7234859-08Nl 2009-02-16 beslutade - ej utbetalda 
2010Ej statligtSveaskog    5000    utbetalda 
2010NV-BÅLänsstyrelsen i Örebro län   8528000Naturvårdsverket7234961-09Nl 2010-02-11 utbetaldaEg beviljade medel för budgetår 2009. Förs över till 2010.