Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Gotlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Gotlands län
Inmatad datum: 2010-01-26 Ändrad datum: 2010-01-26

ÅtgärdsID: 5415
Huvudåtgärdstyp: Hydrologisk restaurering
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
ökad vattengenomströmning
Åtgärdsnamn: Restaurering av åarna - vikarna i och kring Klintehamn
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2005-01-01
Datum, stopp: 2005-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd reparation
Kommentar: Förslag 2003-10-18 Fortsatt restaurering - fortsatt förbätring av bottnar för att få bra lekplatser - säkra vattentillgången - skapa mindre våtmarker
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Klinte båtklubb
Koordinator: Klinte båtklubb
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Klinte båtklubb
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Uppgift saknas
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
FF-fritt handredskapsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Yrkesfiske
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Gädda
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Karta

Projekt
ID: 2952
Projektnamn: Restaurering av vikar - vattendrag i Klintehamn
Huvudman: Klinte båtklubb
Projektstatus: avslutad
Syfte: Skapa goda förutsättningar för en fungerande miljö i vikar och vattendrag i Klintehamns trakten.
Startår: 2005
Beskrivning: Restaureringar i Klintetraktens vattendrag och vikar
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Klinteviken6365388691938kust Gotland
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         175463 kr175463 kr175463 kr      
2005Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Gotlands län 6235752-045055463Fiskeriverket   utbetalda 
2005Ej statligtKlinte båtklubb   50120000    utbetalda