Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2009-12-09 Ändrad datum: 2009-12-09

ÅtgärdsID: 5290
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
stenutläggning-strömkoncentratorer
stenutläggning-ståndplats
Åtgärdsnamn: Haddängsån-Biotopåterställning
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2007-03-01
Datum, stopp: 2007-11-01
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Gnarps FVOF
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
FF-upplåtet fritidsfiske
Målarter:
ArtNamn
Flodnejonöga
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Karta

Projekt
ID: 2883
Projektnamn: Haddängsån-Biotopåterställningar och projektering
Huvudman: Gnarps FVOF
Projektstatus: avslutad
Syfte: Gynna havslevande arter som havsöring, flonejonöga mm.
Startår: 2007
Beskrivning: Biotopåterställning, avlägsnande av v-hinder och projektering för vidare åtgärder. Kustmynnande 42/43.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Haddängsån6883700626941vattendrag Nordanstig
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         40000 kr40000 kr0 kr      
2007Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen Gävleborg 62213509-065040000Fiskeriverket   beslutade - ej utbetalda