Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2009-11-30 Ändrad datum: 2009-11-30

ÅtgärdsID: 5138
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
enkel passage
omläggning/byte vägtrumma
Åtgärdsnamn: Delångersån Lumpån Bjuransbäcken-Två fiskvägar
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2006-04-24
Datum, stopp: 2006-11-01
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Tröskel anlagd nedströms damm för att skapa fiskväg. För högt placerad vägtrumma utbytt mot valvbågestrumma.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Hudiksvalls kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Målarter:
ArtNamn
Insjööring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 2
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 2837
Projektnamn: Hudiksvalls kn 2006-Biologisk återställning
Huvudman: Hudiksvalls kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättra förhållandena för havsöring, sjö och strömlevande öring, FPM, flodkräfta, nejonöga, lokalt fiske, utter mm.
Startår: 2006
Beskrivning: Återställningsarbete i Nianån, Hälsbäcken (Ljusnan), samt i Enångersån och Lumpån (Delångersån) med tillflöden.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Bjuransbäcken-damm6852479577888vattendrag Hudiksvall
Bjuransbäcken-Trumma6851913577345vattendrag Hudiksvall
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr