Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2009-11-27 Ändrad datum: 2009-11-27

ÅtgärdsID: 5133
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
utrivning-övrigt
Åtgärdsnamn: Pengerbäcken-Utrivning trumma
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2007-05-02
Datum, stopp: 2007-06-25
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Trumma i utlopp av selområde har rivits bort och ersatts av naturligt utlopp med bro.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Sandvikens kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Målarter:
ArtNamn
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Restaureringsplan 2006-2010
ID för åtgärd i länsplan: 555
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 2848
Projektnamn: Biologisk återställning Sandvikens Kn 2007
Huvudman: Sandvikens kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Biologisk mångfald/fiskvandring
Startår: 2007
Beskrivning: Trumma i utloppet av selområde i Pengerbäcken har tagits bort och ersatts av naturlig utloppsnacke+bro. OBS! Utfört 2007 men budgetår 2006-Kontering
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Pengerbäcken-Nakkanittimyren6738463576342vattendrag Sandviken
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         23449 kr23449 kr0 kr      
2006NV-BÅLänsstyrelsen Gävleborg 5815736-078523449Naturvårdsverket   utbetaldaUtfört 2007-Kontring från 2006