Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Inmatad datum: 2009-11-18 Ändrad datum: 2009-11-18

ÅtgärdsID: 5011
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
flottledsåterställning
lekplatsförbättring
stenutläggning-strömkoncentratorer
stenutläggning-ståndplats
Åtgärdsnamn: Ruskbäcken 2005
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2005-01-01
Datum, stopp: 2005-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: 41 lekbottnar gjorda
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Enskild person
Koordinator: Enskild person
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Målarter:
ArtNamn
Harr
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 7
Biotopvårdad areal (m2): 14500
Biotopvårdad längd (m): 850
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2726
Projektnamn: Miljöåterställning av Vindelälven 2005-2007
Huvudman: Enskild person
Projektstatus: avslutad
Syfte: Återställning av flottledsrensade partier i Vindelälven och dess sidovattendrag
Startår: 2005
Beskrivning: Återställning av flottledsrensade partier i Vindelälven och dess sidovattendrag
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Ruskträskbäcken7194395679083vattendrag Lycksele
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr