Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2009-11-13 Ändrad datum: 2009-11-13

ÅtgärdsID: 4906
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
stenutläggning-strömkoncentratorer
stenutläggning-ståndplats
tillförsel dödved
Åtgärdsnamn: Kvarnån-Manuell biotopåterställning
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2005-03-01
Datum, stopp: 2005-10-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Manuell biotopåterställning längs hela Kvarnån(ca 9 km). Mindre sjöar uppströms kalkade.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Söderhamns kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
FF-upplåtet fritidsfiske
Målarter:
ArtNamn
Flodkräfta
Flodnejonöga
Havsöring
Insjööring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 18000
Biotopvårdad längd (m): 9000
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2707
Projektnamn: Söderhamns kn 2005 FV medel-Kvarnån och Tvärån
Huvudman: Söderhamns kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättrade förhållanden för öring, flodkräfta, flodnejonöga, utter mm.
Startår: 2005
Beskrivning: Åtgärder gjorda i Söderhamns kommun 2005 med FV-medel. Återställning av Kvarnån och Tvärån med biflöden.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Kvarnån6782367615886vattendrag Söderhamn
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr