Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2009-11-04 Ändrad datum: 2009-11-04

ÅtgärdsID: 4758
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
stenutläggning-strömkoncentratorer
stenutläggning-ståndplats
Åtgärdsnamn: Medskogtjärnsbäcken-Manuell biotopåterställning
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2006-02-03
Datum, stopp: 2006-10-15
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Strömmande lokaler har biotopåterställts genom tillförsel av upprensat material, som sten och block.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Hudiksvalls kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Målarter:
ArtNamn
Flodnejonöga
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 4550
Biotopvårdad längd (m): 3500
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Karta

Projekt
ID: 2640
Projektnamn: Hudiksvalls kn 2006-Små kustmynnande vattendrag
Huvudman: Hudiksvalls kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Fria vandringsvägar och förbättrade repr. områden för främst havsöring.
Startår: 2006
Beskrivning: Manuell biotopvård i 10 st. kustmynnande vattendrag. I dessa har även sammanlagt 9 st vandringshinder åtgärdats. FV-finansiering.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Medskogtjärnsbäcken6843590610810vattendrag Hudiksvall
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr