Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2009-10-30 Ändrad datum: 2009-11-02

ÅtgärdsID: 4624
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
beskuggning
kantzon-strandmiljöer
Åtgärdsnamn: Kantzonförbättring och provfiske Flodkräfta
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2008-01-01
Datum, stopp: 2008-11-01
Praktisk åtgärd: uppgift saknas
Kommentar: Kantzonförbättring Långtjärnsbäcken. Uppgift saknas ang. längd och areal på biotopvårdat område. (Målart öring) Provfiske av Flodkräfta i områdets vatten.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Färila FVOF
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Flodkräfta
Insjööring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Karta

Projekt
ID: 2465
Projektnamn: Färila Fvo-Avelsfiske, kantzonsförbättring samt provfiske Flodkräfta.
Huvudman: Färila FVOF
Projektstatus: avslutad
Syfte: Bevarande av mellanljusnanöring. Utredning om förekomst av Flodkräfta.
Startår: 2008
Beskrivning: Avelsfiske av öring i Sorgaån och Enån. Kantzonförbättring i Långtjärnsbäcken samt inv och provfisken av Flodkräfta.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Långtjärnsbäcken-Kantzonförbättring6867323527017vattendrag Ljusdal
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         55000 kr55000 kr0 kr      
2008Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen Gävleborg 6222252085055000Fiskeriverket   utbetaldaAvser kantzonförbättring OCH provfiske flodkräfta.