Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2009-10-25 Ändrad datum: 2009-10-25

ÅtgärdsID: 4481
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
utvandringsväg
Åtgärdsnamn: Nedvandringsväg Spånga kraftverk i Almaån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2008-07-04
Datum, stopp: 2008-12-10
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Skåne län
Koordinator: Länsstyrelsen i Skåne län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen i Skåne
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9 tillståndTillstånd till vattenverksamhet från miljödomstolen enligt 11 kap 9§ MB.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Lax (havsvandrande)
Ål
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: osäker
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 2526
Projektnamn: Smolt och ålutskov
Huvudman: Länsstyrelsen i Skåne län
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättra nedströmsvandringsmöjligheterna förbi Spånga kraftverk i Almaån
Startår: 2008
Beskrivning: Utskov för nedströmsvandring för ål och smolt
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Spånga kraftverk nedströmsvandringsväg6225652440770vattendrag Hässleholm
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         69165 kr69165 kr69165 kr      
2008Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Skåne län 6238702610069165Fiskeriverket   utbetalda