Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Inmatad datum: 2009-10-22 Ändrad datum: 2009-10-22

ÅtgärdsID: 4462
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
stenutläggning-skapande av forsar/trösklar
stenutläggning-strömkoncentratorer
tillförsel dödved
Åtgärdsnamn: Biotopåterställning Tåmeälven 2008
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2008-09-01
Datum, stopp: 2008-10-15
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Sträckan som rest. var 7221136 1761283 till 7221025 1761661
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Skellefteå kommun
Koordinator: Enskild person
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Bo Göran Persson
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
12:6 samrådTidigt samråd med lst enligt 12 kap 6§ MB avseende övriga åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Flodnejonöga
Harr
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 4
Biotopvårdad areal (m2): 1000
Biotopvårdad längd (m): 250
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2515
Projektnamn: Kustvattendrag i Skellefteå kommun
Huvudman: Skellefteå kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Analysera orsaker till kustvattendragens mycket dåliga status vad gäller fiskeförekomst.
Startår: 2008
Beskrivning: Föreslå och påbörja rest.åtg som gynnar fiskvandring och reproduktion av kustlevande fiskbestånd. Skaffa kunskap om vilka kustvattendrag i kommunen som nyttjas som lek och uppväxtområden.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Nördavan-Havet7222450799015vattendrag Skellefteå
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         105000 kr105000 kr105000 kr      
2008Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Västerbottens län 6237384-2008 52500Fiskeriverket   utbetalda 
2008KommunSkellefteå kommun    12500    utbetalda 
2008NV-BÅLänsstyrelsen i Västerbottens län    40000Naturvårdsverket   utbetalda