Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Inmatad datum: 2009-10-19 Ändrad datum: 2012-10-04

ÅtgärdsID: 4408
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
omläggning/byte vägtrumma
utrivning-damm
Åtgärdsnamn: Åtgärdande av vandringshinder i Baksjöbäcken
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2008-08-01
Datum, stopp: 2008-09-15
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Sveaskog
Koordinator: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Övrig biologisk uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Ja
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Ja
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 5
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 2502
Projektnamn: Återställning av Baksjöbäcken
Huvudman: Sveaskog
Projektstatus: avslutad
Syfte: De flesta åtgärderna är genomförda men Åsele Sportfiskeklubb jobbar med rekryteringsbottnar
Startår: 2008
Beskrivning: Återställning av Baksjöbäcken i Åsele kommun.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Byte av vägtumma ovan Lill-Baksjön7119580630853vattendrag Åsele
Nedströms Stensjön7117333632647vattendrag Åsele
Nedströms Storsjön7114733630576vattendrag Åsele
Ovan Stor-Baksjön7117529632525vattendrag Åsele
Övertröskling av damm i utloppet av Stensjön7117265632698vattendrag Åsele
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         700000 kr0 kr700000 kr      
2008NV-RestaureringsmedelNaturvårdsverket   100700000    utbetalda