Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Inmatad datum: 2009-10-15 Ändrad datum: 2009-11-20

ÅtgärdsID: 4379
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
kantzon-strandmiljöer
lekplatsförbättring
stenutläggning-ståndplats
Åtgärdsnamn: Biotopvård i vattendrag på Tjörn 2004
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2004-06-09
Datum, stopp: 2004-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Biotopvård i Säbyån, Kilsbäcken, Tollebybäcken, Brattåsbäcken och Böbäcken.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Tjörns kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Miljömål övrigt
Målarter:
ArtNamn
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 5
Biotopvårdad areal (m2): 45
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2490
Projektnamn: Fiskevårdsåtgärder på Tjörn
Huvudman: Tjörns kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Stärka havsöringbestånd.
Startår: 2004
Beskrivning:
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Vattendrag på Tjörn6436308298705vattendrag Tjörn
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         11690 kr11690 kr11690 kr      
2004Vattenavgiftsmedel 6:5Länsstyrelsen i Västra Götalands län 62379633-03 11690Fiskeriverket   beslutade - ej utbetalda