Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Inmatad datum: 2009-10-13 Ändrad datum: 2009-10-13

ÅtgärdsID: 4359
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
enkel passage
Åtgärdsnamn: Enkel fiskväg Ejgdetjärnet
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2004-12-23
Datum, stopp: 2006-11-06
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Tanums kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9 tillståndTillstånd till vattenverksamhet från miljödomstolen enligt 11 kap 9§ MB.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Miljömål Myllrande våtmarker
Miljömål övrigt
Målarter:
ArtNamn
Havsöring
Övrig art
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Ja
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 2476
Projektnamn: Restaurering av våtmark Ejgdetjärnet
Huvudman: Tanums kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Minska kväve- och fosforutsläpp till kusten. Återskapa en våtmark.
Startår: 2004
Beskrivning:
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
205Enkel fiskväg Ejgdetjärnet6507207284402 damm-övrigtHuvudfåra 2006Naturlik
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Ejgdetjärnet6507206284401vattendrag Tanum
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr