Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2009-10-12 Ändrad datum: 2010-04-26

ÅtgärdsID: 4352
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
utrivning-övrigt
Åtgärdsnamn: Norralaån- Styvjebäcken, ny bäckfåra
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2008-01-01
Datum, stopp: 2008-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Trumma under skolgård har ersatts med 60 m lång, naturlig bäckfåra. Norralaåns vattensystem.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Söderhamns kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Målarter:
ArtNamn
Flodnejonöga
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Restaureringsplan 2006-2010
ID för åtgärd i länsplan: 303
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha):
Ny längd (m):
Karta

Projekt
ID: 2271
Projektnamn: Söderhamns kn 2008
Huvudman: Söderhamns kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Att gynna naturligt förekommande fiskarter och flodkräfta, flodpärlmussla, utter mm. Skapa förutsättningar för ett långsiktigt, hållbart fiske.
Startår: 2008
Beskrivning: Åtgärder gjorda i Söderhamns kommun under budgetåret 2008. NV-Bå och statliga FV-anslaget.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Styvjebäcken-Skolgård6800762610409vattendrag Söderhamn
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         643000 kr643000 kr643000 kr      
2008Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen Gävleborg 6222252-08 7482Fiskeriverket   utbetaldaStyvjebäcken
2008KommunSöderhamns kommun 62212737 321500    utbetaldaStyvjebäcken
2008EU-EFFFiskeriverket    314018    utbetaldaStyvjebäcken