Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län
Inmatad datum: 2009-09-28 Ändrad datum: 2009-11-23

ÅtgärdsID: 4239
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Biotopvård i Kolbottenån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2005-01-01
Datum, stopp: 2005-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar: Biotopvård i Kolbottenån, 105 ton lekgrus på 40 platser.
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Stockholms stad
Koordinator: Stockholms stad
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Stockholms stad/Länsstyrelsen
Resultat uppföljning: Fisketurism och landsbygdsutveckling i Stockholms län, rapport 2008:30. Länsstyrelsen i Stockholms län.
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Målarter:
ArtNamn
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Uppgift saknas
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 900
Biotopvårdad längd (m): 600
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2439
Projektnamn: Stockholms stad havsöringsfiskevård/biotopvård & fiskvägar (2005)
Huvudman: Stockholms stad
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättra havsöringbestånden i länet samt främja det allmänna handredskapsfisket efter havsöring.
Startår: 2005
Beskrivning: Fiskevårdsåtgärder i kustmynnande vattendrag inom Stockholms län.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Hammerstaån, Kolbotten6546878670644vattendrag Nynäshamn
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         99435 kr99435 kr99435 kr      
2005Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Stockholms länstatsbidrag623369265-20041818000Fiskeriverket235350-2005 2005-02-15 utbetalda 
2005KommunStockholms stadej statsbidrag 422538-20043534802    utbetalda 
2005NV-Kommunala naturvårdsmedelLänsstyrelsen i Stockholms länstatsbidrag501073089-054746633Naturvårdsverket   utbetalda