Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Inmatad datum: 2009-09-07 Ändrad datum: 2009-09-15

ÅtgärdsID: 4041
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
stenutläggning-bottensula
stenutläggning-ståndplats
övrig biotopvård
Åtgärdsnamn: Biotopvård i Lärjeån
Åtgärdsstatus: påbörjad
Datum, start: 2005-04-18
Datum, stopp: 2007-11-29
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Göteborgs stad
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Övrig biologisk uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
12:6 samrådTidigt samråd med lst enligt 12 kap 6§ MB avseende övriga åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Yrkesfiske
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Lax (havsvandrande)
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: 5-årsplan BÅ, FVM 2007-2010
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 7800
Biotopvårdad längd (m): 1200
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2388
Projektnamn: Flodpärlmusslan i Lärjeån
Huvudman: Göteborgs stad
Projektstatus: avslutad
Syfte: Biotopvårda vattendraget så att lax, öring och flodpärlmussla gynnas.
Startår: 2005
Beskrivning: Biotopvård
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Gunnilse6409547325564vattendrag Göteborg
Linnarhult6407078325416vattendrag Göteborg
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         299556 kr299556 kr299556 kr      
2005Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Västra Götalands län 62375406-03 49897Fiskeriverket   utbetalda 
2007Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Västra Götalands län 62376362-065097098Fiskeriverket   utbetalda 
2005NV-SkötselanslagetLänsstyrelsen i Västra Götalands län    84640Naturvårdsverket   utbetaldaEnligt ansökan detta belopp.
2005EU-övrigaLänsstyrelsen i Västra Götalands länLIFE   67921    utbetaldaEnligt ansökan detta belopp.