Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2009-06-05 Ändrad datum: 2009-06-05

ÅtgärdsID: 3927
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
omlöp
Åtgärdsnamn: Åtjärnsbäcken-Norasjön
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2008-05-01
Datum, stopp: 2008-09-30
Praktisk åtgärd: åtgärd reparation+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Hudiksvalls kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Målarter:
ArtNamn
Flodkräfta
Flodnejonöga
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Ja
Berörd fornlämmning (ID): 10240100930001
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: 5 års plan
ID för åtgärd i länsplan: 261
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: uppgift saknas
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 2321
Projektnamn: Hudiksvalls kn 2008
Huvudman: Hudiksvalls kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättra förhållanderna för havsöring, sjölevande och strömlevande öring, FPM, flodkräfta, nejonöga, lokalt fiske och utter.
Startår: 2008
Beskrivning: Åtgärder gjorda i Hudiksvalls kommun under budgetåret 2008.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Åtjärnsbäcken-Norasjön6816307611647vattendrag Hudiksvall
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         80000 kr80000 kr80000 kr      
2008NV-BÅLänsstyrelsen Gävleborg 58112447-078568000Naturvårdsverket   utbetaldaÅtjärnsbäcken-Norasjön
2008KommunHudiksvalls kommun   1512000    utbetaldaÅtjärnsbäcken-Norasjön