Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Inmatad datum: 2009-04-08 Ändrad datum: 2009-04-08

ÅtgärdsID: 3897
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
utrivning-övrigt
Åtgärdsnamn: Utrivning raserad bro mynningen
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2005-12-01
Datum, stopp: 2006-09-01
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Bjurholms kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Lst AC
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Övrig biologisk uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
12:6 samrådTidigt samråd med lst enligt 12 kap 6§ MB avseende övriga åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Lax (havsvandrande)
Havsöring
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: BÅ i kalkade vatten
ID för åtgärd i länsplan: 3
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 2309
Projektnamn: Projekt Karlsbäcken/Blåbergssjöbäcken
Huvudman: Bjurholms kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Eliminera vandringshinder samt återskapa naturnära miljöer på flottledsåterställd sträcka
Startår: 2005
Beskrivning: Åtgärd av damm och bro i Blåbergssjöbäcken, åtgärd av damm, 2 vägtrummor + omlöp och flottledsåterställning i Karlsbäcken
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Utrivning raserad bro mynningen7096207687220vattendrag Bjurholm
Bilder

Video

Dokument









Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr