Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län
Inmatad datum: 2009-02-13 Ändrad datum: 2015-02-20

ÅtgärdsID: 3839
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Kanalen (Hossmo)
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2008-10-20
Datum, stopp: 2008-12-31
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar: Moderfisk har observerats. Mynningsområdet var tidigare känt för bra gäddfiske. Lekobservationer = uppföljning, eventuellt yngelinventering.
Åtgärden initierad via tillsyn: Nej
Organisation
Huvudman: Kalmar kommun
Koordinator: Kalmar kommun
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan uppföljning
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - regionalt
Miljömål Myllrande våtmarker
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Gädda
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Ja
Berörd fornlämmning (ID): 10081800490001
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Fiskevårdsplan Kalmar län
ID för åtgärd i länsplan: 271 Kanalen
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Ostkusten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 20000
Biotopvårdad längd (m): 100
Smoltproduktion – öring (st): 0
Smoltproduktion – lax (st): 0
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2278
Projektnamn: Reproduktionsområden för kustbundna sötvattenarter i Kalmar kommun 2008
Huvudman: Kalmar kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Att skapa/återskapa reproduktionslokaler för främst gädda men även abborre i områden med tydliga rekryteringsskador.
Startår: 2008
Beskrivning: Anläggning av kustnära våtmarker.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Kanalen (Hossmo)6277917576506vattendrag Kalmar
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         450000 kr450000 kr450000 kr      
2008Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Kalmar län 62210737-0845200000Fiskeriverket24562-08 2008-01-29 utbetalda 
2008EU-EFFLänsstyrelsen i Kalmar län   45200000      
2008KommunKalmar kommun   1050000    utbetalda