Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2009-01-16 Ändrad datum: 2009-01-16

ÅtgärdsID: 3751
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
kammartrappa
Åtgärdsnamn: Fiskväg Gringelstad
Åtgärdsstatus: påbörjad
Datum, start: 2008-09-18
Datum, stopp: 2008-11-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny+projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Länsstyrelsen i Skåne län
Koordinator: Länsstyrelsen i Skåne län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen i Skåne län
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Lax (havsvandrande)
Ål
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Uppgift saknas
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Regional strategi/åtgärdsplan för restaurering av värdefulla vattenmiljöer i Skåne län
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 1967
Projektnamn: Restaurering Vramsån 2007
Huvudman: Länsstyrelsen i Skåne län
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Biologisk mångfald (Levande sjöar och vattendrag, delmål 1 och 2), fiske samt friluftsliv.
Startår: 2007
Beskrivning: Minska fragmenteringen av vattendraget genom förbättring och anläggning nya faunapassager. Åtgärdsplan utarbetas.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Gringelstad mölla6199606444358vattendrag Kristianstad
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         174305 kr0 kr174305 kr      
2008NV-RestaureringsmedelLänsstyrelsen i Skåne län 62341300100174305Naturvårdsverket   2007-01-25 utbetalda