Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2009-01-12 Ändrad datum: 2010-02-09

ÅtgärdsID: 3739
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
Åtgärdsnamn: Biotopvård Sågkvarnsbäcken forssträcka 2
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2008-08-04
Datum, stopp: 2009-10-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Sveaskog
Koordinator: Länsstyrelsen i Örebro län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-löpande
Ansvarig uppföljning: Länsstyrelsen
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
11:9a anmälanAnmälan till lst om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken. Se även förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Insjööring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, formellt MB
Dokumentation kulturlämning: Nej
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Plan för restaurering av värdefulla sjöar och vattendrag i Örebro län 2006-2010
ID för åtgärd i länsplan: ID 6 Åtgärdsområde Unden
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 1000
Biotopvårdad längd (m): 250
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2142
Projektnamn: Restaurering Sågkvarnsbäcken 2007-2009
Huvudman: Sveaskog
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättra lekmöjligheter för Undens öring i Sågkvarnsbäcken.
Startår: 2007
Beskrivning: Borttagande av vandringshinder och biotopvård i Sågkvarnsbäcken vid Unden.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Forssträcka 2 Sågkvarnsbäcken6521147474490vattendrag Laxå
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         65000 kr65000 kr65000 kr      
2009NV-BÅLänsstyrelsen i Örebro län 582209008-200810065000Naturvårdsverket7234859-08Nl 2008-02-08 utbetaldaBeslut om statsbidrag togs 2008, men åtgärderna slutfördes under 2009 varvid bidragen utbetalades. Medlen redovisas därför i årsredovisning 2009.