Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Inmatad datum: 2008-12-19 Ändrad datum: 2008-12-19

ÅtgärdsID: 3713
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
stenutläggning-ståndplats
Åtgärdsnamn: Biotopvård i biflöden till Valboån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2008-01-01
Datum, stopp: 2008-12-31
Praktisk åtgärd: uppgift saknas
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Färgelanda kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Nej
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
Målarter:
ArtNamn
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Uppgift saknas
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Nej
Typ av plan:
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Enskilt vatten
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 4
Biotopvårdad areal (m2): 400
Biotopvårdad längd (m): 200
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2060
Projektnamn: Fiskevårdsåtgärder i Valboån
Huvudman: Färgelanda kommun
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Stärka bestånden av öring och flodkräfta i Valboåns övre delar i enlighet med fiskevårdsplanen för Valboån
Startår: 2004
Beskrivning: Följande åtgärder planeras: Återintroduktion av öring ovan vandringshinder Biotopvårdande åtgärder i Valboåns huvudfåra Återintroduktion av flodkräfta Åtgärderna ovan påbörjades 2007
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Biflöde till Stora Råvattenbäcken6512814335326vattendrag Färgelanda
Svingån6509218334099vattendrag Färgelanda
Utloppet Stora Råvattnet6514484335818sjö Färgelanda
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr