Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Inmatad datum: 2008-12-18 Ändrad datum: 2009-09-15

ÅtgärdsID: 3697
Huvudåtgärdstyp: Fiskvägar
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
Åtgärdsnamn: Fiskvägar vid Torps kraftstation
Åtgärdsstatus: påbörjad
Datum, start: 2008-01-01
Datum, stopp: 2008-12-31
Praktisk åtgärd: projektering
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Munkedals kommun
Koordinator:
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Nej
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Nej
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-upplåtet fritidsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Målarter:
ArtNamn
Lax (havsvandrande)
Ål
Havsöring
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Nej
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Nej
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Nej
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Nej
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: 5-årsplan BÅ, FVM 2007-2010
ID för åtgärd i länsplan:
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Västkusten
Funktion
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Antal fiskvägsåtgärder (st) : 1
Reproduktionsområdets areal (ha): 0,0
Ny längd (m): 0
Karta

Projekt
ID: 2199
Projektnamn: Utredning avseende förbättring av fiskvägarna vid Torpdammen i Örekilsälven
Huvudman: Munkedals kommun
Projektstatus: avslutad
Syfte: Säkerställa upp- och nedvandringena av fisk vid Torps kraftstation
Startår: 2008
Beskrivning: Utredningen omfattar bl.a. förbättring av laxtrappans funktion, förbättring av fiskräknarens funktion ochåtgärder för att skydda utvandrande smolt och vuxen fisk.
Fiskväg
 IDNamnNorthing-KoordinatEasting-koordinatZ-koordinatHindertypPlaceringStrandTogs i brukKategori
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Örekilsälven6489838305762vattendrag Munkedal
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         300000 kr300000 kr300000 kr      
2008Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Västra Götalands län 62335148-0880240000Fiskeriverket   utbetalda 
2008KommunMunkedals kommun    60000    utbetalda