Support  Logga in
 
Åtgärd Förhandsgranska/skriv ut
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2008-12-17 Ändrad datum: 2008-12-17

ÅtgärdsID: 3686
Huvudåtgärdstyp: Biotopvård
Detaljerade åtgärdstyper:
Åtgärdstyper
lekplatsförbättring
övrig biotopvård
Åtgärdsnamn: Biotopvård Semsån
Åtgärdsstatus: avslutad
Datum, start: 2008-07-01
Datum, stopp: 2008-11-30
Praktisk åtgärd: åtgärd ny
Kommentar:
Åtgärden initierad via tillsyn: Ej angivet
Organisation
Huvudman: Storsjön - Krokoms FVOF
Koordinator: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Entreprenör:
Organisation
Namn på fiskesakkunnig: Enskild person
Uppföljning
Uppföljning finns eller planeras: Ja-enstaka
Ansvarig uppföljning:
Resultat uppföljning:
Uppföljningstyper:
UppfTyp
Annan fiskundersökning
Elfiske
Tillstånd och motiv
Tillstånd finns: Ja
Tillståndstyper:
TillstTypTillstTypForklar
mark/vattenägares tillståndTillstånd har erhållits från mark och/eller fiskerättsägare.
Motiv:
Motiv
Biologisk mångfald
FF-fritt handredskapsfiske
Miljömål Levande sjöar och Vattendrag - nationellt
Yrkesfiske
Målarter:
ArtNamn
Harr
Öring strömlevande
Kultur
Fornlämmningar i FMIS: Uppgift saknas
Berörd fornlämmning (ID):
Borttagen fornlämmning (ID):
Anpassning kulturmiljön: Ja
Hur har hänsyn tagits till kulturmiljön?:
Kulturmiljösamråd: Ja, informellt
Dokumentation kulturlämning: Uppgift saknas
Plan och MKB
Miljökonsekvensbeskrivning: Uppgift saknas
Finns i länsplan: Ja
Typ av plan: Fiskevård i Jämtlands län 2007-2010
ID för åtgärd i länsplan: mynnar i ZFiV74
Åtgärd i: Enskilt vatten
Effekt i: Storsjön
Funktion
Antal biotopvårdsåtgärder (st): 1
Biotopvårdad areal (m2): 0
Biotopvårdad längd (m): 0
Smoltproduktion – öring (st):
Smoltproduktion – lax (st):
Förväntad funktion: god
Karta

Projekt
ID: 2193
Projektnamn: Biotopvård Semsån
Huvudman: Storsjön - Krokoms FVOF
Projektstatus: avslutad
Syfte: Förbättra förutsättningarna för öringlek i Semsån och därmed öka andelen vild öring i Storsjön
Startår: 2008
Beskrivning: Utläggning av lekgrus och rivning av bäverdammar i Semsån, mynnar i Storsjön.
Åtgärdsplats - koordinatangivelse
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Semsån7009210481043vattendrag Östersund
Bilder

Video

Dokument

Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         13125 kr13125 kr0 kr      
2008Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Jämtlands län 623212504-087513125Fiskeriverket   utbetalda